Zpracování osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a GDPR.
 2. Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště či doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu vztahujících se k obdobnému zboží nebo službám poskytovaným dle kupní smlouvy.
 3. Správcem osobních údajů je prodávající. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění smlouvy, a písm. f) GDPR, oprávněný zájem.
 4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího prodávající předává dalšímu správci, externímu dopravci a osobám podílejících se na dodání zboží kupujícímu, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k plnění kupní smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících. Pokud by osobní údaje byly zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany práv kupujícího či prodávajícího ve sporech, v soudním či správním řízení, budou osobní údaje kupujícího uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 7. Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům kupujícího a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Kupující má právo vznést vůči prodávajícímu námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 8. Pokud by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem nebo GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. V případě, že kupující bude nespokojen se zpracováním osobních údajů kupujícího, může se se svojí stížností obrátit na prodávajícího nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 9. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující však bere na vědomí, že bez poskytnutí osobních údajů nemůže reálně dojít k plnění kupní smlouvy a doručení zboží.
 10. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, přesně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 11. Kupující bere na vědomí, že jeho spokojenost s nákupem může být zjišťována prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu mohou být pro tyto účely předávány informace o zakoupeném zboží a elektronická adresa kupujícího. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího nebude dotazník nadále zasílán.
 12. Kupující bere na vědomí, že jeho spokojenost s nákupem či hodnocení zboží mohou být zjišťovány prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Zbozi.cz. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Zbozi.cz je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem a se zbožím. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení je využíván zpracovatel, kterým je Seznam.cz, a.s.; tomu mohou být pro tyto účely předávány informace o zakoupeném zboží a elektronická adresa kupujícího. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Zbozi.cz může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího nebude dotazník nadále zasílán.
 13. Kupující bere nad rámec výše uvedeného na vědomí, že prodávající může zpracovávat soubory cookies pro účely zajištění základních funkcí fungování internetového obchodu, a to na základě oprávněného zájmu prodávajícího. Jakékoli další cookies nad rámec oprávněného zájmu prodávajícího je prodávající oprávněn zpracovávat, pokud k jejich zpracování kupující udělí svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas.
 14. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics a Google Adwords, poskytovanou společností Google. Služba Google Analytics bude používat soubory cookies, udělí-li s jejich zpracováním kupující nebo uživatel souhlas. Cookies jsou textovými soubory ukládanými do počítače kupujícího a uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu kupujícím a uživateli. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Společnost Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro prodávajícího a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu kupujícího a uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.